Klachtenbehandeling

"Mega Beauty Shop®" behandelt uw klacht overeenkomstig een klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mega Beauty Shop®, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Wij vragen u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan ons door te geven. Dit kan per e-mail, reguliere post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Bij Mega Beauty Shop® ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mega Beauty Shop® binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Mega Beauty Shop® via [email protected] Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) of Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van Mega Beauty Shop® niet op, tenzij Mega Beauty Shop® schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Mega Beauty Shop®, zal Mega Beauty Shop® naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren."

Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen